• Name: Charleston 102
  • Caption: St. Michael's Church
  • Keywords: Charleston, church, sunday