• Name: Charleston 228
  • Caption: St. Michael's Church
  • Keywords: Charleston, church, sunday